Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portalPosjetite nas na:

Weather by Freemeteo.com

Dokumenti upravljanja

 

>> Plan upravljanja
>> Prostorni plan
>> Statut
>> Godišnji programi rada
>> Godišnja izvješća
>> Katalog inforamacija

 

>> Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje"
(Zagreb, 9. ožujka 1990., p pdf)

>> UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE LONJSKO POLJE"
(3. svibnja 1996., p pdf)

>> UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE
»PARK PRIRODE LONJSKO POLJE«

(8. travnja 2011., p pdf)

 

>> Brošura o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
(p PDF, 201 MB)
Podaci o područjima ekološe mreže i njihov kartografski prikaz www.bioportal.hrPlan upravljanja

>> Park prirode Lonjsko polje - Živući krajobraz i poplavni ekosustav Srednje Posavine -
Plan upravljanja - 1. dio

Bilten Parka prirode Lonjsko polje, Vol. 10/No. 1, 2008
(p PDF, 8 MB)

>> Park prirode Lonjsko polje - Živući krajobraz i poplavni ekosustav Srednje Posavine -
Plan upravljanja - 2. dio

Bilten Parka prirode Lonjsko polje, Vol. 10/No. 2, 2008
(p PDF, 3 MB)

 

 


Prostorni plan

PROSTORNI PLAN PAKA PRIRODE LJONJSKO POLJE -
ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA - KNJIGA I.

(p PDF, 1 MB)

PROSTORNI PLAN PAKA PRIRODE LJONJSKO POLJE -
OBRAZLOŽENJE PLANA I OBAVEZNI PRILOZI - KNJIGA II.

(p PDF, 15 MB)


KARTOGRAMI
01 KARTOGRAM 1 - Teritorijalni ustroj.jpg (JPG, 1 MB)
02 KARTOGRAM 2 - Seizmoloske karakteristike podrucja.jpg (JPG, 1 MB)
03 KARTOGRAM 3 - Pedoloske jedinice.jpg (JPG, 1 MB)
04 KARTOGRAM 4 - Hidrogeoloske znacajke.jpg (JPG, 1 MB)
05 KARTOGRAM 5 - Raspored sumskih zajednica.jpg (JPG, 1 MB)
06 KARTOGRAM 6 - Raspored biljnih zajednica.jpg (JPG, 1 MB)
07 KARTOGRAM 7 - zasticeni dijelovi prirode.jpg (JPG, 1 MB)
08 KARTOGRAM 8 - Zasticena kulturna bastina.jpg (JPG, 1 MB)
09 KARTOGRAM 9 - Pokrivenost prostora prostornom dokument.jpg (JPG, 1 MB)
10 KARTOGRAM 10 - Raspored sumskih gospodarskih jedinica.jpg (JPG, 1 MB)
11 KARTOGRAM 11 - Raspored lovista.jpg (JPG, 1 MB)
12 KARTOGRAM 12 - Zone posjeta turista i ribolovne zone.jpg (JPG, 1 MB)
13 KARTOGRAM 13a - Prometni sustav.jpg (JPG, 1 MB)
14 KARTOGRAM 13b - Elektro energetski sustav.jpg (JPG, 1 MB)
15 KARTOGRAMI 13c - Plinovod i naftovod.jpg (JPG, 1 MB)
16 KARTOGRAM 13d - Posta i telekomunikacije.jpg (JPG, 1 MB)
17 KARTOGRAM 13e - Vodoopskrba.jpg (JPG, 1 MB)
18 KARTOGRAM 14 - Vodno gospodarski sustav - poplave postojece.jpg (JPG, 1 MB)
19 KARTOGRAM 15 - Vodno gospodarski sustav - poplave planirane.jpg (JPG, 1 MB)
20 KARTOGRAM 16 - Hidromelioracije.jpg (JPG, 1 MB)
21 KARTOGRAM 17 - Podrucje ekoloske mreze i karta stanista.jpg (JPG, 1 MB)

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
KARTA_1A_LP_Koristenje i namjena prostoral.jpg (JPG, 7 MB)
KARTA_1B_LP_Koristenje i namjena prostora.jpg (JPG, 5 MB)
KARTA_1C_LP_Koristenje i namjena prostora.jpg (JPG, 8 MB)
KARTA_2A_LP_Infrastrukturni sustavi.jpg (JPG, 7 MB)
KARTA_2B_LP_Infrastrukturni sustavi.jpg (JPG, 5 MB)
KARTA_2C_LP_Infrastrukturni sustavi.jpg (JPG, 9 MB)
KARTA_3A_LP_Uvjeti koristenja uredenja i zastite prostora.jpg (JPG, 7 MB)
KARTA_3B_LP_Uvjeti koristenja uredenja i zastite prostora.jpg (JPG, 6 MB)
KARTA_3C_LP_Uvjeti koristenja uredenja i zastite prostora.jpg (JPG, 7 MB)
KARTA_4A_LP_Zoniranje u parku prirode.jpg (JPG, 7 MB)
KARTA_4B_LP_Zoniranje u parku prirode.jpg (JPG, 6 MB)
KARTA_4C_LP_Zoniranje u parku prirode.jpg (JPG, 8 MB)

 

 


Statut

>> Statut Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje (2014. god.)
(p PDF, 7.47 MB)

 


Godišnji programi rada

>> Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje za 2017. godinu
(p PDF, 1.25 MB)

>> Godišnj financijski plan Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje za 2017. godinu
(p PDF, 2.11 MB)

>> Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje za 2016. godinu
(p PDF, 1.16 MB)

>> Godišnj financijski plan Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje za 2016. godinu
(p PDF, 2.27 MB)

>> Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje za 2015. godinu
(p PDF, 0.2 MB)

>> Godišnj financijski plan Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje za 2015. godinu
(p PDF, 0.2 MB)

>> Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje za 2014. godinu
(p PDF, 0.5 MB)

>> Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje za 2013. godinu
(p PDF, 0.6 MB)

>> Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje za 2012. godinu
(p PDF, 0.6 MB)

 


Godišnja izvješća

>> Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu JU PPLP
(p PDF, 20.1 MB)

>> Godišnje izvješće za 2015. godinu JU PPLP
(p PDF, 0.9 MB)

>> Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu JU PPLP
(p PDF, 20.3 MB)

>> Godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu JU PPLP
(p PDF, 1.09 MB)

>> Godišnje izvješće za 2013. godinu JU PPLP
(p PDF, 0.8 MB)

>> Godišnje izvješće za 2012. godinu JU PPLP
(p PDF, 0.5 MB)

>> Godišnje izvješće za 2011. godinu JU PPLP
(p PDF, 0.6 MB)

 


Katalog informacija

>> Katalog informacija JU Park prirode Lonjsko polje
(p PDF, 131 KB)

>> Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija JU Park prirode Lonjsko polje
(p PDF, 58 KB)

>> Odluka o izmjenama - odluke o ustrojavanju Kataloga informacija JU Park prirode Lonjsko polje
(p PDF, 57 KB)

>> Zahtjev za - Katalog informacija JU Park prirode Lonjsko polje
(p PDF, 91 KB)

>> Odluka o određivanju službenika za informiranje
(p PDF, 96 KB)