Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

Promatranje ptica (Bird Watching)

 

>> Ptičje carstvo Parka prirode Lonjsko polje
>> Ornitološki rezervati - posebno zaštićene oaze
>> Svjetski dani promatranja ptica

 

Ptičje carstvo Parka prirode Lonjsko polje

Ptice su danas jedna od najugroženijih vrsta na našem planetu. Park prirode Lonjsko polje sa 250 zabilježenih ptičjih vrsta (od čega 134 gnjezdarice) predstavlja jedno od najvažnijih područja za ptice u Hrvatskoj, a 1989. stavljen na popis Područja važnih za ptice - IBA područja (Important Bird Area). Za europske i svjetske razmjere ovako velika zastupljenost ptica na relativno malom prostoru od 506 km2 daje sliku vrlo bogate ornitofaune. Lonjsko polje je važno gnjezdilište, zimovalište i obitavalište brojnih ptičjih vrsta.

Najam bicikala u infocentru centru Krapje

Za promatrače ptica u parku posebno interesantne su slijedeće vrste:

Veliki vranac (Phalacrocorax carbo)
Mali vranac (Phalacrocorax pygmeus)
Crna roda (Ciconia nigra)
Bijela roda (Ciconia ciconia)
Siva čaplja (Ardea cinerea)
Žuta čaplja (Ardeola ralloides)
Čaplja danguba (Ardea purpurea)
Velika bijela čaplja (Egretta alba)
Mala bijela čaplja (Egretta garzetta)
Bukavac (Botaurus stellaris)
Gak (Nycticorax nycticorax)
Žličarka (Platalea leucorodia)
Patka njorka (Nyroca nyroca)

Orao štekavac (Haliaeetus albicilla)
Orao kliktaš (Aquila pomarina)
Crna lunja (Milvus migrans)
Vodomar (Alcedo atthis)
Crevenoglavi djetlić (Dendrocopos medius)
Siva žuna (Picus canus)
Sivi svračak (Lanius minor)
Crvenorepi svračak (Lanius isabellinus)
Smeđoglavi batić (Saxicola rubetra)
Bjelovrata muharica (Ficedula albicollis)
Pupavac (Upupa epops)
Bjelobrada čigra (Chlidonias hybrida)
Kosac (Crex crex)

Ljubiteljima promatranja ptica u Parku prirode Lonjsko polje možemo preporučiti slijedeće lokacije za promatranje:

•  prvo europsko selo roda Čigoč
•  ulaz u retenciju Lonjskog polja u Kratečkom i Mužilovčici
•  rukavac Tišina-Mužilovčica
•  Osekovsko polje
•  Repušničko polje
•  Poganovo polje
•  Ribnjak Sloboština
•  Ornitološki rezervati Krapje Đol i Rakita
•  Vodotok rijeke Save

VAŽNA NAPOMENA:
Za kretanje po ornitološkom rezervatu kao i drugim lokacijama za promatranje ptica posjetitelji se obvezno moraju javiti dežurnom djelatniku u infocentar parka (Krapje ili Čigoč) gdje će dobiti upute o načinu posjećivanja tih lokaliteta.

Najam bicikala u infocentru centru Krapje

 

 

Ornitološki rezervati-posebno zaštićene oaze

Ornitološki rezervat Krapje Đol - posebni rezervat (zoološki - ornitološki)

Krapje Đol je 1963. godine proglašen ornitološkim rezervatom, a nalazi kod sela Drenov Bok. Zaštićen je u kategoriji posebnog rezervata prirode, a obuhvaća površinu od cca 25 ha. Područje Krapje Đola je močvarno, obraslo bujnom raznovrsnom močvarnom vegetacijom od koje posebno spominjemo zajednice slijedećih vrsta: trska (Phragmites australis), rogoz (Typha latifolia), obična šašika (Scirpus sylvaticus), uspravni ježinac (Sparganium erectum) i obični oblić (Schoenoplectus lacustris) i dr.

Zbog močvarnog terena, te bujnosti vegetacije u Krapje Đolu zajedno gnijezde mješovita kolonija slijedećih močvarica: gak (Nycticorax nycticorax), žuta čaplja (Ardeola ralloides), mala bijela čaplja (Egretta garzetta), velika bijela čaplja (Egretta alba), čaplja danguba (Ardea purpurea) te posebice žličarka (Platalea leucorodia).

Donedavno je Krapje Đol bio gnjezdilište jedine kolonije žličarke u Hrvatskoj. Posljednjih godina ovdje gnijezdi oko 90-140 parova. Toliko gnježđenje žličarki podiže vrijednost lokaliteta sa regionalnog na međunarodnu razinu jer ovdje gnijezdi oko 10% populacije žličarki iz cijele Europe.

U prošlosti je ovaj rezervat nepažnjom ili nemarom gotovo potpuno uništen. Za potrebe poljoprivrede meliorirane su površine oko ornitološkog rezervata. Drenažne cijevi su isušile čitav okolni prostor, te je rezultat ovakvog čovjekova djelovanja bio prestanak gniježđenja. Pristupilo se spašavanju rezervata uz financijsku pomoć Zoologische Gesellschaft-a iz Frankfurta. Prokopan je kanal od Save, kojim se pušta voda u Krapje Đol te je 1991. godine nastavljeno gniježđenje ptica.

Ljubitelji promatranja ptica u Krapje đol mogu doći pješačkom šetnicom "Staza graničara".

Najam bicikala u infocentru centru Krapje

Ornitološki rezervat Rakita

Rakita je proglašena posebnim ornitološkim rezervatom 1969. godine a nalazi se u retenciji Lonjskog polja kod sela Mužilovčica. To močvarno područje je značajno zbog zadržavanja i gniježđenja velikog broja ptica. Ovdje redovito gnijezde: trstenjak drošćić (Acrocephalus arundinaceus), trstenjak cvrkutić (Acrocephalus scirpaceus), trstenjak mlakar (Acrocephalus palustris), trstenjak rogožar (Acrocephalus schoenobeanus), trstenjak potočar (Locustella fluviatilis), strnadica močvarica (Emberiza schoeniclus). Za vrijeme dubljih voda gnijezde ovdje divlja patka (Aras platyrhynchos), patka njorka (Nyroca nyroca), liska crna (Falica atra), te guša zelenonoga (Gallinula chloropus). Za vrijeme zimske seobe ptica, ovo područje predstavlja jedan od centara koncentracije divljih pataka. U okolnim šumama hrasta lužnjaka koncentracija ptica koje ovdje gnijezde je iznad prosjeka za Lonjsko polje.

Najam bicikala u infocentru centru Krapje

Ornitološki rezervat Rakita je također i važno hranilište čaplji, roda i mnogih drugih močvarica, grabljivica, posebno u sušnim periodima kada je retencija Lonjsko polje suha. Zbog toga ovdje nalazimo na hranilištu bijelu rodu (Ciconia ciconia), crnu rodu (Ciconia nigra), sivu čaplju (Ardea cinerea), čaplju dangubu (Ardea purpurea), malu bijelu čapljicu (Egretta garzetta), gaka (Nycticorax nycticorax), žličarku (Platalea leucorodia) i dr.

I ovaj rezervat je gotovo uništen ljudskim djelovanjem. Zbog pojačane odvodnje rezervat je isušio. Uz financijsku pomoć Zoološkog društva iz Frankfurta izgrađen je nasip kojem je funkcija zadržavanje vode većim dijelom godine.

Najam bicikala u infocentru centru Krapje

 

VAŽNA NAPOMENA:
Za kretanje po ornitološkom rezervatu kao i drugim lokacijama za promatranje ptica posjetitelji se obvezno moraju javiti dežurnom djelatniku u infocentar parka (Krapje ili Čigoč) gdje će dobiti upute o načinu posjećivanja tih lokaliteta .

 Najam bicikala u infocentru centru Krapje

 

Svjetski dan promatranja ptica

Na području Parka prirode Lonjsko polje, u prvom vikendu listopada, organizira se tradicionalna međunarodna akcija „Svjetski dani promatranja ptica“, koja ima za cilj promovirati i poticati ljubav prema prirodi, te educirati javnost o potrebi zaštite ptica i njihovih staništa. U organizaciji „Bird Life International“-a, a pod vodstvom nacionalnog koordinatora „Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode“, nadzornici Parka prirode Lonjsko polje, uz sudjelovanje članova društva orintologa, volontera iz srednje škole, studenata kao i mladih nadzornika (Junior Rangers), svake godine vrše prebrojavanje ptica (konac siječnja i početak listopada).

Evropski dani promatranja ptica svake godine redovno uključe stotine akcija na raznim mjestima širom našeg kontinenta i dio je Svjetskog festivala ptica. Pri tom se prebrojavaju ptice (ali i učesnici), a o rezultatima se evropskog koordinatora izvještava putem nacionalnih koordinatora od Gibraltara i Islanda do Urala i Crnog mora.. Proteklih godina pri prebrojavanjima je sudjelovalo više od 50.000 osoba, prebrojavši oko 3 miliona ptica u samo jednom vikendu.

Hrvatska sudjeluje u zajedničkom prebrojavanju od 1993. godine, svake godine sa sve većim brojem učesnika, prebrojanih ptica, vrsta i jedinki, a koordinator prebrojavanja je Tibor Mikuska iz Kopačkog rita (091 1750 859; tibor@kopacki-rit.com).

Najam bicikala u infocentru centru Krapje

Najam bicikala u infocentru centru Krapje

 

Collinsov džepni vodič Ptice Hrvatske i Europe

Da biste u prirodi mogli bolje raspoznavati pojedine veste ptica, u infocentru parka možete kupiti Collinsov džepni vodič Ptice Hrvatske i Europe!

 

>> Kako se služiti dalekozorom i teleskopom